เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด

        สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทาการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2548 เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ มีพันธกิจหลักในการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกัลการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ

        ตามนโยบายบริหารงานของ สทศ. ที่กล่าวถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา สนับสนุน และให้ผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของสถาบันฯ ตลอดจนความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างมีมาตราฐานสากล เพื่อให้สถาบันเป็นศุนย์กลางการการค้นหาข้อมูล หนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย สทศ. จึงได้พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ซึ่งห้องสมุดเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ และห้องสมุดยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา สนองความต้องการของผู้ใช้

        สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการให้บริการแก่ภาคประชาชน