สมัครสมาชิกใหม่ข้อตกลงการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เว็บไซต์ที่สทศ. ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นบริการแหล่งความรู้สาธารณะ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเนื้อหาสาระแก่ผู้สนใจ ในรูปแบบของ หนังสือ, E-Book, KM, E-Research, วารสาร, วีดิโอ, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการให้บริการแก่ภาคประชาชน เพื่อการเรียนรู้ หากท่านประสงค์จะใช้บริการของ เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib โปรดกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. จะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

1. การสมัครสมาชิก
หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว สทศ. จะจัดส่งอีเมล ไปยังท่าน เพื่อแจ้งรหัสประจำตัว (Username) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ได้ในทันที ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก" *** การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิการสมัครเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น***

2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
- สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตาม ข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิก มีผลอยู่ตลอดไปจนกว่า สมาชิกแจ้งความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกต่อ สทศ. ด้วยทาง e-mail ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. - สทศ. สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib - สทศ. ถือว่าสมาชิกได้ออกจากการเป็นสมาชิกเมื่อเสียชีวิต

3. สมาชิกเว็บไซต์
สมาชิกใหม่ที่สมัครสมาชิกโดยตรงผ่านระบบเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib และยืนยันสมาชิกผ่านระบบอีเมลเรียบร้อยแล้ว สามารถนำรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) มาลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการพื้นฐานของเว็บไซต์ได้ทันที ตามขั้นตอน “ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ใช่หรือไม่” ทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อขอรับรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ กรณีที่ไม่ได้แจ้งอีเมลเมื่อลงทะเบียนหรือลืมอีเมล กรุณาติดต่อสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.หรือ โทร 0-2217-3800 เวลา 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (ปิดบริการทุกวันเสาร์ และอาทิตย์)

4. คำรับรองของสมาชิก
สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
- สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิกและเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ สทศ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป สมาชิกยินยอมให้ สทศ.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ในกรณีที่ทาง สทศ. มีการร้องขอเอกสารยืนยันเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาเงื่อนไขตามที่ทางสทศ. กำหนดไว้ และหากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง สทศ. มีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการ เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ได้ ทั้งนี่เพื่อให้เป็นไปตาม "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ สมาชิกแต่ละคนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เพียง 1 ID เท่านั้น ในกรณีที่ทางสทศ.พิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียน ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิก โดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
- สมาชิกจะใช้บริการ เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจาก สทศ. เพื่อการใช้บริการใน เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ไว้เป็นความลับข - สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib โดยสมาชิกตกลงรับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ รวมทั้งชำระค่าบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม
- เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใดใน เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
+ ข้อความหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ
+ การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรือการให้ข้อมูล หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อ สอร. หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของ สทศ. และ/หรือบุคคลใด
+ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
+ ขัดต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น - สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยัง เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และโดยสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อ สทศ. หากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ใน เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib โดยสทศ. สงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ คลังความรู้ ได้ตามที่ สทศ. เห็นสมควร
- สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
- สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการใช้งานและบริการของเว็บไซต์ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้นและตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สทศ. หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สทศ.
- สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

5. เงื่อนไขการยืม – คืนหนังสือ สำหรับท่านสมาชิก
- ท่านสมาชิกสามารถทำการยืม – คืนหนังสือในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ของสทศ. ภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่ใช้บริการ โดยใช้บริการที่ห้องสมุด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทร: 02-2-217-3800
- ในกรณีหนังสือสูญหาย ชำรุด หรือเสียหายเกิดขึ้น ขณะที่ถูกยืมท่านสมาชิกต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้บริการ (ค่าเสียหายคิดตามที่ทาง สทศ. เห็นสมควร)
- ระยะเวลาการให้บริการ 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (ปิดบริการทุกวันเสาร์ และอาทิตย์)

6. เงื่อนไขการยืม – คืน E-Book สำหรับท่านสมาชิก
- ท่านสมาชิกสามารถทำการยืม – คืน E-Book ในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ของสทศ. ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ใช้บริการ โดยใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib
- กรณีท่านสมาชิกต้องการคืน E-Book ให้กับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ของสทศ. ต้องกดคืนบนหน้าเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib เอง และหากท่านไม่คืนภายะในระยะเวลา 7 วันตามเงื่อนไข E – Book จะถูกคืนโดยอัตโนมัติ
- ระยะเวลาการให้บริการ ท่านสมาชิกสามารถยืม ในเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

7. เงื่อนไขทั่วไป
- การนำเสนอเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้มาจากหลายแหล่งและนำเสนอตามสภาพที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น โดยสทศ. ไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์ และมิได้หมายความว่า สทศ. จะเห็นพ้องหรือยอมรับบทความ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่ จะมีข้อความแสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
- ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

8. สิทธิของ สทศ.
สทศ. มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวและถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของ สทศ. ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

9. ข้อจำกัดความรับผิดของ สทศ.
- สทศ.ไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ เว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib แก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- หาก สทศ. ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสทศ. ทั้งนี้ สทศ. ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
- สทศ. ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

10. การโอนสิทธิ
สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สทศ. โดย สทศ. มีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elibให้แก่บุคคลใดก็ได้

11. การสิ้นสุดการให้บริการ
การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใด ๆ ก็ได้ ดังนี้
- สมาชิกแจ้งความประสงค์บอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง สทศ.
- สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใด ๆ ที่ สทศ. กำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนดสทศ. มีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
- หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในเว็บไซต์ http://elib.niets.or.th/elib ซึ่งทำให้สทศ. ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป

ยอมรับข้อตกลง