วารสารที่น่าสนใจรายการวารสารที่น่าสนใจ ลิ้งก์เว็บ
ScienceDirect

Elsevier B.V.

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารสมาคมนักวิจัย

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารประชากร

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วารสารครุศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ตำรา และเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารการวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารการวัดผลการศึกษา

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแสดง 10 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 14 รายการ : 2 หน้า