ค้นหา KM

KMปี ชื่อเอกสาร KM ดาวน์โหลด Status
2560
แบบสรุปการฝึกอบรม/สัมมนา (คุณสุวดี ธนวิจิตรพันธ์)

 Adobe InDesign: สามารถออกแบบงานสิ่งพิมพ์ การใช้เครื่องมือต่างๆในการออกแบบได้อย่างถูกต้อง

58 ดาวน์โหลด
0.12 MB
2560
แบบสรุปการฝึกอบรม/สัมมนา (คุณกิติยาพร เรืองทอง)

เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมทา After Effect และพัฒนาตนเองให้เป็นนัก CREATING MOTION GRAPHICS52 ดาวน์โหลด
0.15 MB
2560
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา (นางสาวสุมาลี นุ่มโต)

มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของรายงานการประชุม


49 ดาวน์โหลด
0.15 MB
2560
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา (นางกุมภการ สวัสดิโกมล)

เพื่อทราบถึงเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดิน จาก วช. งบแผ่นดินและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

41 ดาวน์โหลด
0.17 MB
2560
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา (แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา 46 ดาวน์โหลด
0.14 MB
2560
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา (นายสนทโนรส หล้าธรรม)

เพื่อทดสอบโค้ดที่เขียนว่าสามารถทางานได้อย่างถูกต้องหรือไม่

51 ดาวน์โหลด
0.16 MB
2560
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา (นายสมพงษ์ แซ่ตัน)

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย47 ดาวน์โหลด
0.16 MB
2560
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา (นายสถาพร คำเจริญ)

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการทดสอบ49 ดาวน์โหลด
0.17 MB
2560
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา (นางสาวพรทิพย์ โสภาเจริญสกุล)

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ และเผยแพร่ความคิดและการศึกษาค้นคว้าทาวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

51 ดาวน์โหลด
0.19 MB


แสดง 10 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 9 รายการ : 1 หน้า