ค้นหา E-Research

E-Researchปี ชื่อเอกสาร E-Research ดาวน์โหลด Status
2552
การศึกษาความตรง (Validity) และ ความเที่ยง (Reliability) ของผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่มสาระ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รายช่วงชั้น ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 (สำราญ มีแจ้ง)

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) และความเที่ยง (Reliability) ของผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่มสาระ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

12 ดาวน์โหลด
2.03 MB


แสดง 10 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 61 รายการ : 7 หน้า