ค้นหา E-Research

E-Researchปี ชื่อเอกสาร E-Research ดาวน์โหลด Status
2552
การสำรวจคำศัพท์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 (นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ)

เพื่อ สำรวจคำศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 , ม. 3 และ ม.6 โดยทำการสำรวจคำศัพท์จาก หนังสือ แบบเรียน คู่มือ วิชาภาษาไทย ขององค์การค้าของ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6

42 ดาวน์โหลด
1.58 MB
2552
การศึกษาความตรง (Validity) และ ความเที่ยง (Reliability) ของผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่มสาระ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รายช่วงชั้น ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 (สำราญ มีแจ้ง)

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) และความเที่ยง (Reliability) ของผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่มสาระ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

44 ดาวน์โหลด
2.03 MB


แสดง 10 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 62 รายการ : 7 หน้า