ค้นหา E-Research

E-Researchปี ชื่อเอกสาร E-Research ดาวน์โหลด Status
2557
รายงานการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์การสอบพิซ่าและโอเน็ตของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ)

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและบทสรุปแก่ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนดาเนินงาน ได้แก่ หน่วยงานที่จัดทาหลักสูตร หน่วยงานที่ผลิตหนังสือเรียน หรือเอกสารประกอบหลักสูตรอื่น ๆ

12 ดาวน์โหลด
0.44 MB
2557
รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดสอบ O-NET DEVELOPMENT OF A COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING PROGRAM FOR O-NET ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี)

วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาคลังข้อสอบ O-NET และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 24 กลุ่มสาระการเรียนรู้


12 ดาวน์โหลด
6.67 MB
2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเปรียบเทียบหลักและวิธีทดสอบคุณภาพบัณฑิตของสภาวิชาชีพในประทศไทย (อาจารย์ ดร. เพชรา พิพัฒน์สันติกุล)

วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบ และประเมิน เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่สามารถนามาใช้พัฒนาระบบ วิธีการทดสอบเครื่องมือวัด และประเมินผลตามมาตรฐาน ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอุดมศึกษา (U-NET) และพัฒนาการมีส่วนร่วม ศึกษาแนวโน้ม และ ความต้องการในอนาคตของผู้รับผลประโยชน์ต่อบัณฑิตไทย

10 ดาวน์โหลด
2.92 MB
2557
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน): กลุ่มผู้ประสานงานจัดสอบตามประเภทการจัดสอบของ สทศ. และกลุ่มผู้รับบริการข้อมูล มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สทศ. ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็น  ร้อยละ 88.20 


12 ดาวน์โหลด
1.77 MB
2556
แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (อุบล แก้วปิ่ น)

วัตถุประสงค์เพื่อ 
    1) ศึกษาสภาพป;ญหาในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
    2) ศึกษาแนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน

10 ดาวน์โหลด
1.25 MB
2556
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิด สำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 A Development of Thinking Skills Assessment of the students at Matthayomsuksa 6 (นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล)

ร้างแบบวัดทักษะการคิดที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการคิดที่สร้างขึ้น ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

11 ดาวน์โหลด
1.35 MB
2556
โครงการวิจัยเรื่อง การนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ The application of Ordinary National Education Test (O-NET) of h

วัตถุประสงค์เพื่อ 
    1) ศึกษาสภาพการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    2) ศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555)

11 ดาวน์โหลด
0.47 MB
2556
โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอุดมศึกษา (U-NET) ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเกษตรศาสตร์ The Research and Development of University National Education Test (U-NET) in professional groups of Agriculture.(ปกรณ์ ประจันบาน)

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอุดมศึกษา (U-NET) ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเกษตรศาสตร์  

11 ดาวน์โหลด
1.15 MB
2556
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพืน้ ฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: พหุกรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับดี นายอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบ

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้ พืน้ ฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิธีดำเนินการวิจัยของงานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบกรณีศึกษา (case study research) โดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study)

10 ดาวน์โหลด
3.73 MB
2556
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) ได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology)


11 ดาวน์โหลด
6.56 MB


แสดง 10 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 62 รายการ : 7 หน้า