ค้นหา E-Research

E-Researchปี ชื่อเอกสาร E-Research ดาวน์โหลด Status
2558
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนามาตรประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 12-14 ปี A construction of assessment scales of the 12 core values for the 12-14 years-old students. (อุไร จักษ์ตรีมงคล)

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 12 – 14 ปี โดยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้น รวมทั้งสร้างเกณฑ์ปกติเพื่อแปลความหมายคะแนน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

10 ดาวน์โหลด
1.03 MB
2558
รายงานการวิจัย การนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา Applying Islamic National Educational Test (I-NET) to Develop Students Quality: A Case Study Thammasatwittaya School (

วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพื่อศึกษาแนวทางการกาหนดนโยบายของผู้บริหารในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) และเพื่อนาผลการหาแนวทางแก้ไขและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)

10 ดาวน์โหลด
2.28 MB
2558
รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครูของกลุ่มวิชาชีพครู A development of the teacher professional scale. (นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล)

เพื่อสร้างแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครู สำหรับประเมินระดับความสามารถด้านวิชาชีพครูของผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา สาขาทางการศึกษา

11 ดาวน์โหลด
1.18 MB
2558
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การประเมินมาตรฐานการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีการศึกษา 2557 : ศึกษากรณีศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ The evaluation in standard test administration at national institute of educatio

วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อประเมินมาตรฐานการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีการศึกษา 2557: ศึกษากรณีศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

9 ดาวน์โหลด
1.16 MB
2558
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปนัดดา หัสปราบ)

วัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ คือ 

    1. เพื่อศึกษาสภาพการนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับดี กระจายตามภาคภูมิศาสตร์ และ 
    2.เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติการนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับดี กระจายตามภาคภูมิศาสตร์

9 ดาวน์โหลด
0.00 MB
2558
รายงานผลการศึกษาโครงการวิจัย และแผนการดาเนินงาน โครงการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียน อย่างรอบด้านในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์เพื่อ 

    (1) สร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมทันสมัย และตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ที่สามารถใช้เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นมาตรฐานในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาระบบการทดสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    (2) เพื่อนาเสนอวิธีการและตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนรอบด้านที่พึงมีเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบและเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับประเทศไทย

10 ดาวน์โหลด
3.31 MB
2558
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการจาก สทศ. พบว่า กลุ่มผู้เข้าสอบ กลุ่มผู้ประสานงานจัดสอบ และกลุ่มผู้ใช้บริการข้อมูลมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสทศ. ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40

9 ดาวน์โหลด
0.75 MB
2557
การพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้การรับรอง มาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดขององค์กร ทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัยเรื่องนี้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดขององค์กรทดสอบและประเมินผลทางการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบและวิธีการในการจัดทำมาตรฐาน สร้างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานและเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานขององค์กร นำร่องการรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดขององค์กรทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา ขององค์กรทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาทั้งในส่วนของหน่วยงานทดสอบทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรทดสอบทางการศึกษาขั้นต้น พร้อมทั้งสร้างข้อเสนอแนะในการรับรองมาตรฐานของระบบ และพัฒนาหน่วยงานทดสอบทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรทดสอบทางการศึกษาขั้นต้นให้ได้มาตรฐาน

ผลสำเร็จที่ได้รับจากการวิจัย คือ เครื่องมือและคู่มือในการประเมินมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดขององค์กรทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา ขององค์กรทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาทั้งในส่วนของหน่วยงานทดสอบทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรทดสอบทางการศึกษาขั้นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตื่นตัวในการสร้างและพัฒนาคุณภาพของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของหน่วยงานของตน และยกระดับคุณภาพให้เทียบเคียงกับนานาชาติต่อไป

0 ดาวน์โหลด
10.60 MB
2557
โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอุดมศึกษา (U-NET) ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเกษตรศาสตร์ The Research and Development of University National Education Test (U-NET) in professional groups of Agriculture. (ปกรณ์ ประจันบาน)

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอุดมศึกษา (U-NET) ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเกษตรศาสตร์

11 ดาวน์โหลด
1.21 MB
2557
รายงานการวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 The Development of Effectiveness of Teachers’ Measuring and Evaluating tools to improve qual

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลของครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2
    2. เพื่อสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลของครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2

11 ดาวน์โหลด
2.65 MB


แสดง 10 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 62 รายการ : 7 หน้า