กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-7324-63-0

  • สำนักงานเลขาการสภาศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๔

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :