หลักกฎหมายจาก บทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๔

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-7248-90-5

  • สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

สำนักพิมพ์ : บริษัท พี.เพรส จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2555
มีหนังสือ 3 เล่ม

Share :