พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวีธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-06-0305-4

  • -

สำนักพิมพ์ : บริษัท พีรภาส จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :