คู่มือการจัดตั้งซีเซิร์ต ESTABLISHING A CSIRT

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-7956-28-2

  • สุรางคณา วายุภาพ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2561
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :