"การศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อคะแนนสอบ I-NET ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ ๖ ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ ๓ และชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ ๓ : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส"

ประเภท : หนังสือ

  • สะการิยา แวโซะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2555
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :