การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

ประเภท : หนังสือ

  • ฮารูณ ราโอบ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :