เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประเภท : หนังสือ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test) ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
มีหนังสือ 17 เล่ม

Share :