ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ประเภท : หนังสือ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯพัฒนาการของผลคะแนน O-NET ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบโค้งพัฒนาการลำดับขั้นที่สอง
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :