หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-94594-1-5

  • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักพิมพ์ : บริษัท จุดทอง จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2549
มีหนังสือ 11 เล่ม

Share :