การศึกษาความตรง (Validity) และ ความเที่ยง (Reliability) ของผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่มสาระ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รายช่วงชั้นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ถึง ช่วงชั้นที่ 4

ประเภท : หนังสือ

  • สำราญ มีแจ้ง, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :