การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับดี

ประเภท : หนังสือ

  • นายอิทธิพันธ์ สุวทันพรกูล, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2556
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :