การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประเภท : หนังสือ

  • อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
มีหนังสือ 9 เล่ม

Share :