คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-94602-9-4

  • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักพิมพ์ : บริษัท จุดทอง จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2549
มีหนังสือ 6 เล่ม

Share :