คู่มือการประเมินมาตรฐานขององค์กรทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐานของหน่วยงานทดสอบทางการศึกษา

ประเภท : หนังสือ

  • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558

มีหนังสือ 10 เล่ม

Share :