การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดสำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประเภท : หนังสือ

  • นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล, สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2556
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :