การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เล่มที่ 16

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-06-6290-7

  • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สำนักพิมพ์ : องค์การค้าของ สกสค.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2551
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :