โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นม.๒

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-01-4186-2

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๓

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2548
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :