ชีววิทยา เล่ม ๕ ชั้น ม.๖

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-8067-85-8

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักพิมพ์ : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2548เนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ประโยขน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :