กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ประเภท : หนังสือ

  • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธฺการ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๒

ปีที่พิมพ์ : 2555
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :