การทดสอบอำนาจจำแนกของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

ประเภท : หนังสือ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :