"การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส"

ประเภท : หนังสือ

  • สะการิยา แวโซะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีหนังสือ 6 เล่ม

Share :