รายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)

ประเภท : หนังสือ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพารูปแบบที่ 3 ระยะที่ 1 การจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกำกับติดตาม และสนับสนุน (Mentoring and Supporting) จังหวัดชลบุรี
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :