โครงการวิจัยเรื่อง การนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภท : หนังสือ

  • สุรชัย ไวยวรรณจิตร, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีหนังสือ 4 เล่ม

Share :