ระยะที่ 1: การจัดทำคลังข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมจำนวน 24 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2553

ประเภท : หนังสือ

  • วิทยาลัยวิทยากรวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2557
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :