ชื่อโครงการ การสังเคราะห์บทเรียนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๑๕๕๙)

ประเภท : หนังสือ

  • อาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีหนังสือ 7 เล่ม

Share :