การใช้วิธีอิงมาตรฐาน/ผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ

ประเภท : หนังสือ

  • รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2552
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :