การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-92064-3-6

  • คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๕

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2548
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :