ดนตรี ม.๔

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-4427-26-4

  • ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๒

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2547หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งวิชาดนตรี ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเนื้อหาในเชิงวิชาการและปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่สุนทรียภาพดนตรี และทำให้ผู้เรียนและผู้สนใจศึกษาหาความรู้ทุกท่านได้สัมผัสกับโลกแห่งดนตรี เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร อารมณ์ และความรู้สึกที่สามารถสื่อความหมายแห่งเสียงดนตรีให้มนุษย์เข้าใจกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :