ดนตรี ม.๕

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9744426276

  • อานันท์ นาคคง, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สรุปเป็นแผนภาพความคิด ตลอดจนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์สะท้อนความรู้สึกนึกคิด และการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเน้นการเรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ดนตรี ทฤษฏีดนตรี และการฝึกทักษะทางด้านดนตรีซึ่งในส่วนนี้ได้เปิดกว้างให้สถานศึกษาและครู จัดกระบวนการการเรียนรู่ที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกัยศักยภาพของผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็น คนเก่ง คนดี และเป็นผู้มีความสุข
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :