ดนตรี ม.๖

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9749775260

  • อาจารย์ปริญญา มิตรสุวรรณ, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2548หนังสือเล่มนีี้เประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์ สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางของปฏิรูปการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ และเมื่อผู้เรียนได้ผ่านการศึกษาวิชานี้แล้ว จะเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อศิลปะการดนตรี มีความสุนทรีและความมั่นคงทางอารมรณ์อันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประโยขน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้อย่างดี
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :