โครงการ พัฒนาการของการทดสอบระดับชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภท : หนังสือ

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2556ชุดโครงการ นโยบายการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :