กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง

ประเภท : หนังสือ

  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุทสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 2

ปีที่พิมพ์ : 2555
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :