การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดคุณลักษณะอังพึงประสงค์รอบด้าน ในด้านปัจจัยความสามารถ และสมรรถนะทางจิตใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประเภท : หนังสือ

  • อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

ปีที่พิมพ์ : 2559
มีหนังสือ 4 เล่ม

Share :