กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

ประเภท : หนังสือ

  • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๒

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2555 หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทางด้านความคิด และกำหนดไว้เป็นสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน จะนำไปสู่การสร้างความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :