อิทธิพลของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การเปรียบเทียบระหว่าวิธี HGLM กับวิธี SIBTEST

ประเภท : หนังสือ

  • ธนัญญา มานะคิดมีหนังสือ 1 เล่ม

Share :