ศิลปะ

ประเภท : หนังสือ

  • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ เป็นหนังสือการจัดการเรียนการสอนในแต่ละดับชั้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551
มีหนังสือ 4 เล่ม

Share :