ทัศนศิลป์ ม.5

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-18-6539-0

  • วิทูรย์ โสแก้ว

สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้หลัการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของศิลปะ และสามารนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชิวิตประจำวันได้ปย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :