ทัศนศิลป์ ป.6

ประเภท : หนังสือ

  • อาจารย์รงค์ ประภาสะโนบล, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯเน้นความรู้และทักษะในการคิดริเริ่มจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะสุนทรียภาพ และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 

มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :