ทัศนศิลป์ ป.5

ประเภท : หนังสือ

  • อาจารย์รงค์ ประภาสะโนบล, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : 2551เน้นความรู้และทักษะในการคิดริเริ่มจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะสุนทรียภาพ และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 


มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :