ทัศนศิลป์ ม.6

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-9964-51-9

  • ดร.สุชาติ วงษ์ทอง

สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :