สถิติสำหรับงานวิจัย หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS

ประเภท : หนังสือ

  • รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชามีหนังสือ 1 เล่ม

Share :