ฟิสิกส์ เล่ม ๓ ชั้น ม.๖

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-8067-83-1

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2548
มีหนังสือ 5 เล่ม

Share :