ฟิสิกส์ เล่ม ๒ ชั้น ม.๕

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-01-3933-7

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2547
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :